Öne Çıkanlar Cemal Bayram Trabzon İli Şalpazarı İlçesi Sayvançatak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Trabzon Şalpazarı Dereköylüleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Binali Yıldırım 3150 TL

Şalpazarı Kaymakamlığı KHGB İhale İlanı.
T.C.
ŞALPAZARI KAYMAKAMLIĞI

Trabzon İli Şalpazarı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği


 İHALE İLANI
Aşağıda adı, miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı Trabzon Şalpazarı Çetrik-Fidanbaşı-İnişdibi grup yolu, Karakaya-Gölkiriş-Çarlaklı-Akçiriş grup yolu, Tepeağzı-Güdün-Pelitçik grup yolu, Ağırtaş köy yolu, Sütpınar köy yolu, Üzümözü köy yolu ve Çarlaklı köy yolu beton yol yapım işi açık ihale usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

 1- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre yapılacaktır.

2- İdarenin;

1.Adresi                               :Kireç Mah. Atatürk Cad. hükümet Konağı Kat: 3 Şalpazarı/TRABZON
2.Telefonu                           : 0 462 891 34 77
3.Fax                                      : 0 462 891 34 77
4.Elekronik Adresi (varsa): [email protected]

3- İhale Konusu Yapım İşinin;
1.İhalenin adı: Trabzon Şalpazarı Çetrik-Fidanbaşı-İnişdibi grup yolu, Karakaya-Gölkiriş-Çarlaklı-Akçiriş grup yolu, Tepeağzı-Güdün-Pelitçik grup yolu, Ağırtaş köy yolu, Sütpınar köy yolu, Üzümözü köy yolu ve Çarlaklı köy yolu beton yol yapım işi
2.Niteliği                  :Yapım İşi
3.Türü ve Miktarı     :2.513,43 m3

4- İhalenin;
1.İhale yetkilisi        : Şalpazarı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni İhale Komisyonu Olarak Yetkilidir.
2.İhale tarihi ve saati: 17.06.2013 tarih ve saat: 14/ 00
3.Yapılacağı yer       :Şalpazarı Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
4.Dosya bedeli         : İhale şartnameleri ile diğer evraklar ücretsiz olarak mesai saatleri dâhilinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünde görülebilir. İhale dokümanlarını satın almak içinse Birlik hesabına 100,00 TL yatırılması gerekmektedir. 

5-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;        
5.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks ile elektronik posta adresi

5.2-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası belgesi

5.2.1- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

5. 3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

5.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

5.3.2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

5.4-İhale Şartnamesinin 6. ve 7. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.( İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya Birliğimizce veya noterce onaylanmış birer örneğini İdareye teslim edecektir).

5.5-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

5.5.1-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren (30) takvim günü olmalıdır.

5.6-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden (Yüzdeüç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda işin adına düzenlenmiş geçici teminat vereceklerdir.

5.7-Yapım işleri uygulama yönetmeliğinde yer alan iş deneyim belgeleri.

5.7.1-İstekliler son 15 (Onbeş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 60 (atmış) oranında gerçekleştirdiği veya % 50 (Elli) oranında denetlediği veya % 50 (Elli) oranında yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzeri iş ile ilgili deneyimini gösteren belgelerin aslını veya aslını ibraz etmek kaydı ile suretini sunmak zorundadır.

5.7.2-İş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’ ı (Yüzdeyirmibeş) oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilir.

5.7.3-İş deneyimini gösterir belgeler,  isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; İş deneyim belgesi, İş durum belgesi, İş yönetme belgesi ve İş denetleme belgesidir.

5.7.4- İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler “ Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğ” de yer alan A/ VIII-IX-X-XI-XII ve XIII- grubu işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelin % 25 inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.8-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.9-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

5.10-İhale dokümanının idareden satın alındığına dair belge

5.11-İhale dokümanı Trabzon –Şalpazarı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL karşılığında Birliğin Saymanlığından aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5.11.1-Teklifler ilanda belirtilen ihale tarihi ve saatlerine kadar ihale komisyonuna verilebilecektir.

5.12-Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 6.maddesine istinaden isteklilerin yerli istekli olduğunu kanıtlayıcı belgeler.

5.12.1-Gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretinin aslı veya aslını ibraz etmek kaydı ile suretini

5.12.2-Teklifler ilanda belirtilen ihale tarihi ve saatlerine kadar ihale komisyonuna sunulacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

1.İhale konusu işe yer teslimini takiben 7 gün içinde başlanılması ve yine yer teslimini izleyen 90 (doksan) gün içinde işin bitirilmesi gerekmektedir.
1.Yukarıda belirtilen işlerinin yerleri şunlardır; Trabzon Şalpazarı Çetrik-Fidanbaşı-İnişdibi grup yolu, Karakaya-Gölkiriş-Çarlaklı-Akçiriş grup yolu, Tepeağzı-Güdün-Pelitçik grup yolu, Ağırtaş köy yolu, Sütpınar köy yolu, Üzümözü köy yolu ve Çarlaklı köy yollarıdr.
1.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
1.Birlik İhale yönetmeliğinin 34. Maddesine göre; İhale komisyonu zorunlu haller münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliğin ihale yapmama kararı kesindir.
 
İlan Olunur.   ……../06/2013      

banner124
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.